Tarifació social

PREUS PÚBLICS I TARIFACIÓ SOCIAL 2022-23
DE L’EMM PINEDA DE MAR

Preus públics de l’EMM:
Els preus públics s’especifiquen a la Taula 2. Aquesta taula determina els preus assignats a l’oferta formativa en funció d’una escala de trams (A-E).

Què és el sistema de tarifació social:
És el sistema d’adequació del preu públic en funció de la renda i del nombre de membres de la unitat familiar de l’alumnat.

Qui té dret a beneficiar-se de la tarifació social:
L’alumnat de l’EMM de Pineda de Mar.

Com es calcula el preu d’una activitat formativa:
S’assigna a cada alumna/e un tram de la Taula 1 en funció de:

a) El nombre de membres de la unitat familiar (inclou les parelles casades o de fet, els fills menors de 25 anys i familiars dependents).

b) La renda de la unitat familiar. Es calcula agregant les declaracions de la renda individuals o a partir de la declaració de renda conjunta.
Fórmula de càlcul: Base imposable general (casella 435 de la Declaració de la Renda) + Base imposable de l’estalvi (casella 460) – Quota resultant de l’autoliquidació (casella 595).

Com es sol·licita l’aplicació de la tarifació social:
Un cop feta la preinscripció l’Ajuntament de Pineda de Mar consulta automàticament les dades fiscals de la unitat familiar de l’alumnat preinscrit per tal d’assignar-li un tram de la tarifació social.
En cas que l’alumna/e o els tutors vulguin renunciar a l’aplicació de la tarifació social, s’ha de marcar la casella específica que apareix en el formulari de preinscripció. En aquest cas s’aplica la tarifa màxima.